Thanh toán bằng Bitcoin và Ethereum. Dễ dàng.

Hãy xem video ngắn để biết thêm chi tiết.

Chuyển khoản BTC và ETH. Bất cứ đâu.

Gửi và nhận BTC và ETH ngay lập tức và an toàn.

Tất cả các tính năng Tiền mã hóa bạn có thể cần. Trong một Ứng dụng.

Khámphá các Đặc điểm

Các kiểu thương nhân có thể hưởng lợi ích từ việc sử dụng Ivyn Digital Currency.

Ivyn Digital Currency API có thể trợ giúp bất kỳ thương nhân nào cung cấp dịch vụ trực tuyến và cửa hàng web để tích hợp hiệu quả Bitcoin và Thereum vào nền tảng của mình.

Online Retailers